Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1902
Nhan đề: Đào tạo nghề cho người lao động Việt Nam tham gia xuất khẩu lao động : Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị kinh doanh [Mã số : 603405]
Tác giả: Tạ, Đức Khánh, TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Thu Hằng
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Việt Nam
Xuất khẩu
Lao động
Đào tạo nghề
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Đại học kinh tế)
Tóm tắt: Nghiên cứu làm rõ mối quan hệ giữa lý luận với thực tiễn vấn đề đào tạo nghề cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đề xuất một số định hướng và giải pháp đào tạo nghề cho người lao động Việt Nam tham gia xuất khẩu lao động trong thời gian tới.
Mô tả: 97 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1902
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DaoTaoNgheChoNguoiLaoDongVietNamThamGiaXuatKhauLaoDong.pdf
  Giới hạn truy cập
1.17 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.