Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1894
Nhan đề: Nà Lữ (Hòa An - Cao Bằng) từ thế kỷ IX đến nửa đầu thế kỷ XIX : Luận văn Thạc sĩ Lịch sử [Mã số : 60 22 54]
Tác giả: Nguyễn, Quang Ngọc, GS.TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thi Ḥải
Từ khoá: Cao bằng
Lịch sử
Việt Nam
Văn hóa
Tày - Việt
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và xã hội, nguồn gốc dân cư và dân tộc ở Nà Lữ (Hoà An - Cao Bằng) trong giai đoạn từ thế kỷ IX đến giữa thế kỷ XIX. Trình bày quá trình lịch sử Nà Lữ từ thời nguyên thuỷ cho đến giữa thế kỷ XIX, đó là từ khởi nguồn đến căn cứ quân sự của nhà Đường, Trung tâm cát cứ của Nùng Tồn Phúc, Nùng Trí Cao, Quân thành, Kinh đô nhà Mạc, Đồn binh và phường Nà Lữ; qua đó thấy được những biến động chính trị, xã hội đã xảy ra ở vùng đất này. Tìm hiểu về đời sống kinh tế phường Nà Lữ qua phân tích địa bạ đầu thời Nguyễn, làm rõ chế độ sở hữu ruộng đất phường Nà Lữ, phác hoạ mô hình kinh tế truyền thống của phường Nà Lữ. Nghiên cứu đời sống văn hoá phường Nà Lữ trên 2 phương diện: đời sống sinh hoạt vật chất và sinh hoạt văn hoá tinh thần của cư dân địa phương; từ đó làm rõ sự giao thoa văn hoá Tày - Việt trong lịch sử
Mô tả: 113 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1894
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NaLu(HoaAn-CaoBang)TuTheKyIxDenNuaDauTheKyXix.pdf
  Giới hạn truy cập
1.1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.