Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1835
Nhan đề: Tác động của quyền sở hữu trí tuệ đến tăng trưởng kinh tế ở châu á và định hướng tăng trưởng ở Việt Nam
Tác giả: Hà, Công Anh Bảo
Từ khoá: Quyền sở hữu trí tuệ
Tăng trưởng kinh tế
Nước đang phát triển
Tác động
Châu Á
Việt Nam
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân (Tạp chí Kinh tế và Phát triển)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 239;Tr. 10-18
Tóm tắt: Phân tích tác động của quyền sở hữu trí tuệ (IPR) đối với sự tăng trưỏng kinh tế của 14 nước Châu Á dựa trên dữ liệu chuỗi thời gian từ năm 2007 đến năm 2013, đây là những quốc gia có chỉ số về quyền sở hữu trí tuệ tại Châu Á. Kết quả nghiên cứu từ mô hình hồi quy bằng phương pháp bình phương tối thiểu (OLS) và dường như không liên quan (cross-section SUR) cho thấy quyền sở hữu trí tuệ có tác động tích cực đối với tăng trưởng kinh tế tại các nước này, trong đó có Việt Nam. Kết quả này phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế ngày nay, khi các dòng vốn tự do lưu thông giữa các quốc gia, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là một trong những yếu tố khuyết khích đầu tư, phát minh và chuyển giao công nghệ, từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bài viết đưa ra kiến nghị về Quyền sở hữu trí tuệ và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.
Mô tả: 9 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1835
ISSN: 1859-0012
Bộ sưu tập: QUẢN TRỊ KINH DOANH_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Tacdongcuaquyensohuutritue.pdf
  Giới hạn truy cập
337.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.