Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1830
Nhan đề: Vai trò của tín dụng vi mô đối với phúc lợi hộ gia đình: Những nhận thức mới từ hồi quy phân vị mảng
Tác giả: Vũ, Văn Hưởng
Hoàng, Trần Hậu
Từ khoá: Tín dụng vi mô
Ngân hàng
Tín dụng
Hồi quy phân vị
Hộ gia đình
Việt Nam
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân (Tạp chí Kinh tế và Phát triển)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 246;Tr. 23-29
Tóm tắt: Nghiên cứu này sử dụng bộ số liệu mang cân bằng về điều tra mức sống dân cư trong giai đoạn 2010 - 2014, nghiên cứu này không tìm thấy mối liên hệ giữa chi tiêu của hộ gia đình và tiếp cận tín dụng khi sử dụng hồi quy ước lượng mảng trung bình. Tuy nhiên, sử dụng cách tiếp cận hồi quy phân vị mảng ảnh hưởng cố định, tác giả tìm thấy rằng giữa tiếp cận tín dụng có ảnh hưởng tích cực đến chi tiêu hộ tại những điểm phân vị cao. Kết quả của hàm ý rằng các nghiên cứu trước đây sử dụng cách tiếp cận trung bình có thể không phản ánh được tác động trực của tiếp cận tín dụng vi mô đến phúc lợi hộ gia đình. Thêm nữa, kết quả nghiên cứu hàm ý rằng tiếp cận tài chính vi mô có thể là một cách để giúp hộ gia đình của Việt Nam cải thiện phúc lợi của họ.
Mô tả: 7 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1830
ISSN: 1859-0012
Bộ sưu tập: QUẢN TRỊ KINH DOANH_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Vaitrocuatindungvimo.pdf
  Giới hạn truy cập
260.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.