Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1808
Nhan đề: Xây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ đánh giá học sinh dùng lý thuyết tập mờ : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán [Mã số : 604635]
Tác giả: Bùi, Công Cường, PGS.TSKH. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Văn Thông
Từ khoá: Lý thuyết tập mờ
Toán tin
Toán học
Công nghệ thông tin
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên)
Tóm tắt: Trình bày tổng quan kiến thức cơ sở về lý thuyết tập mờ và số mờ. Giới thiệu phương pháp mới để đánh giá bài làm của học sinh sử dụng tập mờ. Đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng cách sử dụng hàm thuộc và luật mờ
Mô tả: 50 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1808
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NguyenVanThong.pdf
  Giới hạn truy cập
616.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.