Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1758
Nhan đề: Sự hình thành các nguồn nước và một số giải pháp bảo vệ môi trường nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh : Luận án phó Tiến sĩ Khoa học Địa lý - Địa chất [Mã số : 10714]
Tác giả: Nguyễn, Thị Lan
Từ khoá: Địa lý
Địa chất
Nguồn nước
Môi trường
Ô nhiễm
Năm xuất bản: 1996
Nhà xuất bản: Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội
Tóm tắt: Trình bày lịch sử và phương pháp nghiên cứu các nguồn nước và môi trường nước TP. Hồ Chí Minh, sự hình thành các nguồn nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và đặc điểm của chúng. Đề cập đến sự ô nhiễm môi trường nước mặt ở TP. Hồ Chí Minh và hướng giải quyết.
Mô tả: 248 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1758
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SuHinhThanhCacNguonNuocVaMotSoGiaiPhapBaoVeMoiTruongNuocKhuVucThanhPhoHoChiMinh.pdf
  Giới hạn truy cập
127.89 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.