Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1757
Nhan đề: Information technology - A force multiplier extraordinary
Tác giả: Vijayaraghavan, MS, Dr.
Từ khoá: Information technology
IT
Multiplier extraordinary
Civil and military domains
Năm xuất bản: 2000
Nhà xuất bản: Delhi : Defence Scientific Information & Documentation Centre, Defence Research & Development Organisation, Ministry of Defence
Tùng thư/Số báo cáo: DESlDOC Bulletin of Information Technology (2000);Vol. 20, No. 1842, P.21-28
Tóm tắt: The paper highlights the role played by information technology (IT) in civil and military domains in equal measures to place IT in the category of force multiplier par excellence. It describes the various elements that constitute IT, i.e., sensors (for generating data), storage media (for preserving the data for further analysis), and data processing and dissemination of information using various technologies like advanced semiconductors, advanced high-end computers, fiber-optics, photonics, cellular technology, satellite technology, advanced networking, digital transmission and digital compression, etc. It gives an insight into the immense potential IT has as a force multiplier the battlefield as much as it dominates the social, cultural and economic fabric of a nation.
Mô tả: 8 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1757
Bộ sưu tập: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
InformationTechnology-AForceMultiplierExtraordinary.pdf
  Giới hạn truy cập
1.03 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.