Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1755
Nhan đề: Mô hình thú mồi ngẫu nhiên và tính Ergodic : Luận văn Thạc sỹ toán học chuyên ngành Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học [Mã số : 60460106]
Tác giả: Nguyễn, Hữu Dư, GS.TS. (Hướng dẫn)
Vũ, Tiến Đức
Từ khoá: Toán học
Lý thuyết xác suất
Ergodic
Toán thống kê
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại Học Quốc Gia Hà Nội ( Trường Đại học Khoa học Tự nhiên)
Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản của giải tích ngẫu nhiên bao gồm quá trình ngẫu nhiên, quá trình đo được và các tính chất của quá trình ngẫu nhiên quan trọng- quá trình Wiener và nhắc lại khái niệm phương trình vi phân ngẫu nhiên và điều kiện sự tồn tại duy nhất nghiệm. Qua đó, tác giả xem xét và đưa ra nghiên cứu mô hình cạnh tranh loài ngẫu nhiên với tốc độ tăng trưởng chịu nhiễu tiếng ồn trắng Gauss.
Mô tả: 49 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1755
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VuTienDuc.pdf
  Giới hạn truy cập
344.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.