Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1744
Nhan đề: Sự chuyển hóa của Photon thành các hạt nhẹ trong trường điện từ ngoài : Luận án Phó Tiến sĩ Khoa học Toán - lý [Mã số: 10201]
Tác giả: Nguyễn, Xuân Hãn, TS. (Hướng Dẫn)
Hoàng, Ngọc Long, PTS. (Hướng Dẫn)
Đặng, Văn Soa
Từ khoá: Hạt nhẹ
Lý thuyết trường lượng tử
Photon
Trường điện từ
Trường điện từ ngoài
Năm xuất bản: 1996
Tóm tắt: Trình bày nội dung lượng tử hóa trường hấp dẫn; sự quang sinh của Graviton bởi Photon trong trường điện từ ngoài; sự chuyển hóa Graviton thành Photon trong trường điện từ ngoài biến thiên tuần hoàn; sự chyển hóa Photon thành Axion trong trường điện từ ngoài.
Mô tả: 87 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1744
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SuCHuyenHoaCuaPHOTONThanhCacHatNheTrongTruongDienTuNgoai.pdf
  Giới hạn truy cập
2.1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.