Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1735
Nhan đề: Kiểu nhân vật thuộc “Thế Hệ Vứt Đi” trong tiểu thuyết chiến tranh của E.Hemingway : Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Văn học nước ngoài [Mã số : 60 22 02 45]
Tác giả: Phạm, Gia Lâm, PGS.TS. (Hướng dẫn)
Lê, Thị Thúy
Từ khoá: Thế Hệ Vứt Đi
Chiến tranh
Tiểu thuyết
E.Hemingway
Văn học Mỹ
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Nghiên cứu, xác định những cơ sở văn hóa-xã hội hình thành nên kiểu nhân vật “thế hệ vứt đi” trong văn học Mỹ. Tập trung khảo sát, nhận diện những đặc điểm cơ bản của kiểu nhân vật “thế hệ vứt đi” trong các cuốn tiểu thuyết viết về chiến tranh của E.Hemingway. Sau đó chỉ ra những biện pháp khám phá hình tượng nhân vật “thế hệ vứt đi” trong các cuốn tiểu thuyết viết về chiến tranh của E.Hemingway.
Mô tả: 105 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1735
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
KieuNhanVatThuoc“TheHeVutDi”TrongTieuThuyetChienTranhCuaE.Hemingway.pdf
  Giới hạn truy cập
950.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.