Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1681
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng tới ý định mua sản phẩm lữ hành "Online" của người tiêu dùng tại Hà Nội
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Đạt
Nguyễn, Thanh Hiền
Đặng, Bích Ngọc
Nguyễn, Văn Duy
Từ khoá: Du lịch
Ý định mua
Sản phẩm lữ hành
Sản phẩm lữ hành "Online"
Người tiêu dùng
Thái độ
Tính hữu ích cảm nhận
Sự thuận tiện
Hà Nội
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân ( Tạp chí Kinh tế và Phát triển)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 245;Tr. 77-87
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm xác định và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới ý định mua sắm sản phẩm lữ hành "Online" của người tiêu dùng Hà Nội. Phương pháp nghiên cứu gồm điều tra bảng hỏi và sử dụng các phân tích dữ liệu đa biến (Cronbach Alpha test, EFA, CFA, SEM). Kết quả từ 548 khách hàng tại các quận nội thành Hà Nội cho thấy ý định mua sắm sản phẩm lữ hành Online chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi (1) thái độ với dịch vụ, (2) tính hữu ích cảm nhận, (5) sự thuận tiện và gián tiếp bởi (4) an toàn thông tin, (5) tính dễ sử dụng cảm nhận và (6) sự tin tưởng. Nghiên cứu cũng đem lại hàm ý cho các nhà quản lý và các doanh nghiệp lữ hành để thúc đẩy ý định mua sắm các sản phẩm lữ hành Online, các doanh nghiệp cần tập trung vào khai thác các ưu điểm của hệ thống bán hàng Online dựa trên tính dễ sử dụng, tính hữu ích và tính thuận tiện của hệ thống cũng như đảm bảo an toàn thông tin khách hàng. Kết quả nghiên cứu cũng có những hạn chế nhất định về phương thức điều tra, quy mô địa bàn điều tra nên tính đại diện của nghiên cứu có thể bị ảnh hưởng.
Mô tả: 11 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1681
ISSN: 1859-0012
Bộ sưu tập: DU LỊCH VÀ VIỆT NAM HỌC_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Các nhân tố ảnh hưởng tới ý định mua sản phẩm lữ hành.pdf
  Giới hạn truy cập
354.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.