Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1660
Nhan đề: Kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng lựa chọn ngân hàng gửi tiền bằng mô hình Logit đa thức hỗn hợp
Tác giả: Nguyễn, Thị Liên Hương
Từ khoá: Khách hàng
Gửi tiền cá nhân
Ngân hàng
Lựa chọn ngân hàng
Mô hình logit đa thức hỗn hợp
Nhân tố tác động
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân ( Tạp chí Kinh tế và Phát triển)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 246;Tr. 72-80
Tóm tắt: Bài báo này ứng dụng mô hình logit đa thức hỗn hợp để kiểm định các nhân tố tác động đến xác suất lựa chọn ngân hàng thương mại nhà nước của khách hàng cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Dữ liệu được thu thập từ việc phỏng vấn 375 khách hàng cá nhân đã và đang gửi tiền tại các ngân hàng nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong sáu nhân tố ảnh hưởng đến xác suất lựa chọn ngân hàng gửi tiền thì "hình ảnh và danh tiếng ngân hàng" có tác động mạnh nhất. Trong khi đó biên "lợi ích tài chính " và "rủi ro tiền gửi " mặc dầu có dấu như kỳ vọng nhưng chúng không có ý nghĩa thống kê. Ngoài ra, các biến về đặc điểm nhân khẩu học của khách hàng có những ảnh hưởng nhất định lên sự lựa chọn ngân hàng gửi tiền đối với mỗi ngân hàng. Những hiểu biết này có thể giúp cho các nhà quản trị ngân hàng có chiến lược tiếp thị phù hợp trong việc thu hút khách hàng gửi tiền.
Mô tả: 9 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1660
ISSN: 1859-0012
Bộ sưu tập: QUẢN TRỊ KINH DOANH_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng lựa chọn ngân hàng gửi tiền bằng mô hình Logit đa thức hỗn hợp.pdf
  Giới hạn truy cập
343.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.