Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1653
Nhan đề: Nền kinh tế phi chính thức và thất thoát thu thuế ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thái Hòa
Lê, Việt An
Từ khoá: Kinh tế phi chính thức
Thuế; Mô hình MIMIC
Thất thoát thu thuế
Việt Nam
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân ( Tạp chí Kinh tế và Phát triển)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 245;Tr. 2-12
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm ước tính quy mô nền kinh tế phi chính thức ở Việt Nam và xu hướng phát triển của nó trong giai đoạn 1995 - 2015. Từ đó, ước lượng số thu thuế bị thất thoát của Việt Nam do nền kinh tế phi chính thức gây ra. Trong nghiên cứu này, phương pháp mô hình M1MIC được sử dụng để xác định quy mô nền kinh tế phi chính thức dựa vào các nguyên nhân quan sát được trong nền kinh tế. Kết quả cho thấv quy mô nền kinh tế phi chính thức của Việt Nam hiện vẫn còn lớn, khoảng 20-30 phần trăm GDP và có xu hướng gia tăng mạnh từ năm 2007 cho đến nay; trong khi các quốc gia khác lại có chiều giảm. Bên cạnh đó, với quy mô nền kinh tế phi chính thức hiện tại, số thuế bị thất thoát hàng năm ở khu vực này của Việt Nam tương đối lớn. Điều này đặt ra những mối quan tâm cần thiết trong việc kiểm soát và thu hẹp phạm vi của khu vực này.
Mô tả: 11 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1653
ISSN: 1859-0012
Bộ sưu tập: QUẢN TRỊ KINH DOANH_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nền kinh tế phi chính thức và thất thoát thu thuế ở Việt Nam.pdf
  Giới hạn truy cập
366.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.