Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1650
Nhan đề: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người học đối với chất lượng đào tạo các khóa học ngắn hạn: Khảo sát thực nghiệm tại trường Cao đẳng nghề du lịch Đà Nẵng
Tác giả: Phan, Thanh Hải
Dương, Phú Khải Trí
Từ khoá: Chất lượng
Dịch vụ đào tạo
Sinh viên
Khóa học ngắn hạn
Cao đẳng nghề du lịch Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân ( Tạp chí Kinh tế và Phát triển)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 249;Tr. 83-93
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện trên cơ sở thu thập dữ liệu từ 274 học viên nhằm đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người học đối với chất lượng dịch vụ đào tạo các khóa học ngắn hạn. Các phương pháp thống kê mô tả, kiểm định Cronhach's Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) được sử dụng trong nghiên cứu. Trên cơ sở tổng hợp lý thuyết và thực hiện nghiên cứu định lượng, kết quả nghiên cứu thực tiễn tại trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng cho thấy: (1) Chất lượng kỹ thuật, (2) Chất lượng chức năng, (3) Hình ảnh của nhà trường đều có mối quan hệ thuận chiều với Sự hài lòng của người học. Đồng thời, chất lượng kỹ thuật và chất lượng chức năng cũng có tác động thuận chiều đến Hình ảnh. Kết quả của nghiên cứu này là cơ sở khoa học để cho các nhà quản lý đưa ra những quyết định phù hợp nhằm cải thiện chất lượng đào tạo các khóa học ngắn hạn của nhà trường.
Mô tả: 11 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1650
ISSN: 1859-0012
Bộ sưu tập: GIÁO DỤC_CHÍNH TRỊ_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người học đối với chất lượng đào tạo các khóa học ngắn hạn.pdf
  Giới hạn truy cập
301.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.