Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1630
Nhan đề: Quản lý hoạt động cho vay tại Ngân hàng Hợp tác, chi nhánh Phú Thọ: Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế [mã số: 60 34 04 10]
Tác giả: Trịnh, Thị Hoa Mai, PGS.TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Bích Ngọc
Từ khoá: Quản lý
Cho vay
Ngân hàng
Phú Thọ
Hợp tác
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia (Trường Đại học Kinh tế)
Tóm tắt: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại, các nhân tố ảnh hưởng và nội dung quản lý hoạt động cho vay tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam. Từ việc phân tích thực trạng công tác quản lý cho vay tại Ngân hàng Hợp tác, chi nhánh Phú Thọ từ năm 2012 đến năm 2014, tác giả luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động cho vay tại Ngân hàng Hợp tác, chi nhánh Phú Thọ.
Mô tả: 120 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1630
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NguyenThiBichNgoc.pdf
  Giới hạn truy cập
1.84 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.