Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1602
Nhan đề: Phát triển thuật toán tiến hóa giải một số bài toán tối ưu trong mạng không dây: Luận án Tiến Sĩ toán học chuyên ngành Cơ sở Toán học cho Tin học [Mã số: 62460110]
Tác giả: Lê, Trọng Vĩnh, PGS. TS (Hướng Dẫn)
Nguyễn, Xuân Huy, PGS. TSKH (Hướng Dẫn)
Nguyễn, Gia Như
Từ khoá: Thuật Toán
Thuật toán tối ưu
thuật toán mạng không dây
Toán học
Tin học
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội
Tóm tắt: Trình bày các thuật toán tiến hóa như: giải thuật di truyền (GA), tối ưu hóa đàn kiến (ACO) và thuật toán tối ưu bầy đàn (PSO). Tập trung nghiên cứu và phân tích hai bài toán đặt gateway hiệu quả trong mạng lưới không dây và bài toán cây truyền thông tối ưu nhằm tối thiểu hóa việc sử dụng tài nguyên với đặt trưng truyền thông broadcast trong các mạng di động. Từ đó, đề xuất thuật toán nhóm bầy để tối ưu thông lượng của các client trong mạng không dây dựa trên việc thiết lập vị trí các Router hợp lý. Sau đó, luận án giải quyết bài toán cây khung truyền thông tối ưu được áp dụng trong truyền thông Broadcast. Cuối cùng, Luận án nghiên cứu và giải quyết hai bài toán quy hoạch mạng di động, đó là bài toán định vị các trạm thu phát cơ sở và tối ưu hóa truy cập. Với mục tiêu hướng đến là tối thiểu chi phí kết nối giữa các thiết bị trong mạng.
Mô tả: 123 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1602
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
PhatTrienThuatToanTienHoaGaiMotSoBaiToan.pdf
  Giới hạn truy cập
3.93 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.