Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1601
Nhan đề: Khảo cứu văn bản Sắc Phong Làng Xã Thừa Thiên Huế: Luận văn Thạc sĩ Hán Nôm [Mã số: 60 22 40]
Tác giả: Phạm, Thị Thùy Vinh, PGS.TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Xuân Hiền
Từ khoá: Khảo cứu
Sắc Phong Làng Xã Thừa Thiên Huế
Di sản văn hóa
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu tìm hiểu những dấu tích về tín ngưỡng văn hóa phong tục trên vùng đất này, chúng tôi chọn loại hình văn bản sắc phong được lưu giữ trong làng xã thuộc địa bàn Thừa Thiên Huế để tìm hiểu. Khảo sát sắc phong làng xã Thừa Thiên Huế là một công việc rất quan trọng và cần thiết trong việc bảo vệ một phần di sản văn hóa trong dân gian, bởi vì hiện nay văn bản sắc phong còn tồn tại trong làng xã nhiều và đang có nguy cơ bị mai một. Do vậy việc tìm hiểu sắc phong làng xã nói chung và sắc phong làng xã Thừa Thiên Huế nói riêng có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết để giới thiệu những giá trị nội dung của văn bản.
Mô tả: 202 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1601
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
KhaoCuuVanBanSacPhongLangXaThuaThienHue.pdf
  Giới hạn truy cập
18.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.