Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1550
Nhan đề: Information technology in Africa: an exploratory analysis
Tác giả: Opara, Emmanuel Uzoma
Từ khoá: IT in Africa
Exploratpory analysis
Năm xuất bản: 2001
Nhà xuất bản: DigitalCommons@Kennesaw State University
Tùng thư/Số báo cáo: African Social Science Review (2001);Vol. 2, Issue 2, Art. 5, P.77-90
Tóm tắt: This article investigates the competitive landscape enhanced by the outburst of the information technology [IT] and addresses its impact on businesses in Africa. Also, the article identifies problems encountered in Africa and discusses their systematic characteristic and impact on businesses. In sum, the analysis offers some recommendations for solving each problem.
Mô tả: 15 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1550
ISSN: 1521-6667
Bộ sưu tập: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
InformationTechnologyinAfricaAnExploratory.pdf
  Giới hạn truy cập
4.5 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.