Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1530
Nhan đề: Hợp tác Việt Nam – Asean trong lĩnh vực lao động từ năm 1998 đến nay: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quan Hệ Quốc Tế [Mã số: 60.31.40]
Tác giả: Đào, Minh Hồng, TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Văn Thông
Từ khoá: Hợp tác Việt Nam – Asean
Lao động
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Luận văn trình bày khái quát về ASEAN, về các cam kết của ASEAN trong lĩnh vực hợp tác Lao động. Trong đó tập trung trình bày vài nét về hợp tác Lao động của Việt Nam trước khi Việt Nam tham gia hợp tác với ASEAN; Về chủ trương, chính sách của Việt Nam liên quan đến vấn đề hợp tác Lao động và những kết quả đạt được trong quá trình tham gia hợp tác của Việt Nam trong lĩnh vực Lao động với ASEAN kể từ năm 1998 đến nay. Sau đó đưa ra những khuyến nghị cho việc hợp tác Lao động với ASEAN trong thời gian tới ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.
Mô tả: 106 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1530
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
HopTacVietNam–AseanTrongLinhVucLaoDongTuNam1998DenNay.pdf
  Giới hạn truy cập
1.26 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.