Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1492
Nhan đề: Hoàn thiện tiêu chí xác định nhiệm vụ khoa học của tổ chức Khoa học và Công nghệ trong điều kiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Nghiên cứu trường hợp trường Đại Học Khoa học Xã Hội Và Nhân Văn – Đại học Quốc Gia Hà Nội): Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học và Công nghệ [Mã số: 60 34 72]
Tác giả: Nguyễn, Văn Kim, PGS.TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Tuyết Mai
Từ khoá: Khoa học và Công nghệ
Nhiệm vụ khoa học
Nghiên cứu khoa học
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài (thao tác hóa một số khái niệm liên quan đến đề tài như khái niệm tiêu chí, nhiệm vụ khoa học, tổ chức Khoa Học và Công Nghệ,….làm rõ đặc điểm hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội, yêu cầu về tiêu chí xác định nhiệm vụ khoa học). Đánh giá thực trạng việc xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (nhiệm vụ khoa học) của Trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn. Đề xuất cơ sở, giải pháp hoàn thiện hệ thống tiêu chí xác định NVKH của Trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn
Mô tả: 108 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1492
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
HoanThienTieuChiXacDinhNhiemVuKhoaHocCuaToChucKhoaHocVaCongNgheTrongDieuKienTuChu,TuChiuTrachNhiem.pdf
  Giới hạn truy cập
914.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.