Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1427
Nhan đề: Đổi mới chính sách và hoàn thiện cơ chế Quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam: Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế chuyên ngành Kinh tế chính trị Cã hội chủ nghĩa [Mã số: 50201]
Tác giả: Trần, Anh Tài, PTS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Phi Nga
Từ khoá: Bảo hiểm
Kinh doanh bảo hiểm
Kinh tế thị trường
Quản lý Nhà nước
Năm xuất bản: 1997
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn)
Tóm tắt: Luận văn trình bày những cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong nền kinh tế thị trường. Phân tích toàn diện thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm từ khi thành lập ngành bảo hiểm đến nay. Từ đó đưa ra các giải pháp chủ yếu và có khả năng thực hiện đề nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với thị trường bảo hiểm Việt Nam trong thời gian tới.
Mô tả: 102 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1427
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NguyenThiPhiNga.pdf
  Giới hạn truy cập
49.67 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.