Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1374
Nhan đề: Hiện đại hoá quân sự Trung Quốc hai mươi năm đầu thế kỷ XXI: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Châu Á học [Mã số: 60.31.50]
Tác giả: Đỗ, Minh Cao, TS. (Hướng dẫn)
Lê, Thị Tuyết Mai
Từ khoá: Hiện đại hoá quân sự
Trung Quốc
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu, phân tích, tổng hợp: để có cái nhìn chung toàn diện về bức tranh hiện đại hóa quân sự tại Trung Quốc (TQ). Nêu ra những sự kiện diễn ra theo trình tự đem lại sự rõ ràng, rành mạch cho độc giả. Sau đó đưa ra một số dự báo về phát triển tiềm lực quân sự TQ 20 năm đầu thế kỷ 21 và ảnh hưởng tới thế giới, khu vực và Việt Nam. Đồng thời, nêu ảnh hưởng, một số kinh nghiệm và bài học của hiện đại hóa quân sự của TQ đối với Việt Nam.
Mô tả: 117 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1374
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
HienDaiHoaQuanSuTrungQuocHaiMuoiNamDauTheKyXXI.pdf
  Giới hạn truy cập
1.21 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.