Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1299
Nhan đề: Đổi mới Hợp tác xã nông nghiệp ở Hà Tây - thực trạng và giải pháp: Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế chuyên ngành Kinh tế chính trị [Mã số: 50201]
Tác giả: Vũ, Đức Thanh, TS. (Hướng dẫn)
Hoàng, Thị Ngọc Lan
Từ khoá: Hợp tác xã Nông nghiệp
Kinh tế Hợp tác xã
Kinh tế Việt Nam
Năm xuất bản: 2001
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Khoa Kinh tế)
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về kinh tế hợp tác xã trong nông nghiệp. Phân tích thực trạng các hợp tác xã nồng nghiệp trong quá trình chuyển đổi theo luật và hoạt động của các hợp rác xã sau chuyển đổi ở tính Hà Tây.Từ đó đề xuất quan điểm, phương hướng và các giải pháp cơ bản phát triển hợp tác xã nông nghiệp ờ tỉnh này.
Mô tả: 119 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1299
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
HoangThiNgocLan.pdf
  Giới hạn truy cập
54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.