Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1256
Nhan đề: Khảo sát xu hướng nghiên cứu về giáo dục Việt Nam ở Nhật Bản từ năm 2000 đến nay (năm 2017)
Tác giả: Đào, Thu Vân
Từ khoá: Giáo dục Việt Nam
Nhật Bản
Giai đoạn 2000 - 2017
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục
Tùng thư/Số báo cáo: Tập 34, Số 1 (2018);P.1-9
Tóm tắt: Trong thế kỉ XX, giáo dục Việt Nam nói riêng và những vấn đề văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam đã trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều học giả Nhật Bản. Đến những thập niên đầu của thế kỉ XXI, giáo dục Việt Nam tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu Nhật Bản. Những nghiên cứu đó không chỉ đơn thuần tìm hiểu về hệ thống giáo dục quốc dân nói chung mà còn nghiên cứu những vấn đề giáo dục trong từng cấp học, những chính sách, thông tư, luật giáo dục,… được dịch ra tiếng Nhật. Để khảo sát nội dung này, tác giả đã sử dụng 2 nguồn thông tin: trang web http://ci.nii.ac.jp/ (trang web tra cứu các bài báo, sách xuất bản tại Nhật) và mục lục thống kê trong Tạp chí Shigaku Zasshi các số 2, 6, 10 xuất bản từ năm 2000 đến nay (2017) Từ đó chúng tôi thống kê, lập mục lục các bài báo, sách đã nghiên cứu, xuất bản về giáo dục Việt Nam tại Nhật Bản. Tác giả tiến hành phân tích những thành quả nghiên cứu của các học giả Nhật Bản về giáo dục Việt Nam từ năm 2000 đến nay (năm 2017). Điều này góp phần giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện, rộng mở hơn về giáo dục của nước nhà trong giai đoạn toàn cầu hóa, hiện đại hóa. Bài nghiên cứu sẽ bao gồm hai phần chính 1. Khảo sát các hướng nghiên cứu về giáo dục Việt Nam từ năm 2000 đến nay (năm 2017) 2. Đánh giá giá trị của các nghiên cứu đó và giải pháp đặt ra cho giáo dục Việt Nam trong thời kì hiện nay.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1256
ISSN: 2588-1159
Bộ sưu tập: GIÁO DỤC_CHÍNH TRỊ_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Không có tập tin nào liên quan với tài liệu này.


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.