Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1142
Nhan đề: Chủ nghĩa nhân văn Phục Hưng và sự thể hiện nó trong một số tác phẩm bi kịch của William Shakespeare: Luận văn Thạc sỹ Triết học [Mã Số : 60.22.80]
Tác giả: Đỗ, Văn Khang, PGS.TSKH.NGƯT. (Hướng Dẫn)
Nguyễn, Thị Lan
Từ khoá: Phục Hưng
William Shakespeare
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu bản chất triết học của CNNV thời kỳ Phục hưng. Từ đó, tập trung đi sâu vào nghiên cứu một số tác phẩm bi kịch Hamlet, Otenlo, Vua Lia và Macbet của W. Shakespeare. Những tác phẩm biểu hiện sâu sắc tư tưởng nhân văn của W.Shakespeare và nội dung của CNNV. Trên cơ sở đó, luận văn mạnh dạn đề xuất một số giải pháp kế thừa để xây dựng CNNV kiểu mới ở Việt Nam hiện nay.
Mô tả: 100 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1142
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ChuNghiaNhanVanPhucHungVaSuTheHienNoTrongMotSoTacPhamBiKichCuaWilliamShakespeare.pdf
  Giới hạn truy cập
1.03 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.